ข่าวทั่วไป/ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาที่ 2/2563

 
  

 

                 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ขอนแก่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า จำนวนจำกัด มีกองทุนกู้ยืม ระดับปริญญาโท  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาเอก  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

 

 

1. ระดับปริญญาตรี 

 

คณะบริหารธุรกิจ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)


• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
- วิชาเอกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
• สาขาวิชการประถมศึกษา


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 

 

 

2.ระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ( 4 หลักสูตร)

คณะบริหารธุรกิจ 


1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
2.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์  (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

 

3.ปริญญาเอก

หลักสูตร 3 ปี (2 หลักสูตร)


คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 

คณะศึกษาศาสตร์


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร


ตึกสำนักอธิการบดี
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เวลา 08.30 น.-16.30น. 

(ทุกวัน อังคาร - อาทิตย์) โทร 043-222959-61

สอบถามโดยตรงโทรที่ :  065-490-6343 ( อ.หวาน ) 088-560-1083 ( อ.บิว ) Line ID: @neuinfo           

 
อ่าน : 440ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-26 02:18:42

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง